Danh mục SGK lớp 6. Năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục SGK lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1322/QĐ-UBND);
Thực hiện Công văn số 771/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 01/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo danh mục và hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 6 năm học 2021-2022.
Thực hiện Hướng dẫn số 353/PGDĐTngày 04/6/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ea Kả về việc thông báo danh mục và hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 6 năm học 2021-2022.
Để đảm bảo tiến độ thời gian triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và SGK lớp 6 năm học 2021-2022. Hội đồng chọn SGK lớp 6 năm học 2021-2022 của trường THCS Trần Phú tiến hành tổ chức họp để thông báo Danh mục SGK lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh và trên kết quả lựa chọn SGK lớp 6 của Giáo viên ở các tổ bộ môn. Nay Hội đồng chọn SGK lớp 6 năm học 2021-2022 của trường THCS Trần Phú. Quyết định chọ Danh mục SGK lớp 6 năm học 2021-2022 sử dụng trong nhà trường ( Danh mục kèm theo) ( Quí Thầy Cô, Các Bậc phụ Huynh, Học sinh vào mục Văn Bản để tải đầy đủ Danh Mục SGK lớp 6 năm học 2021-2022 của Nhà trường đã chọn)